Osynlighet, sårbarhet och beroende bakom våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet har på regeringens uppdrag samlat kunskapen om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. I en ny rapport beskriver myndigheten situationen och föreslår en rad åtgärder för att förbättra situationen för de som drabbats eller riskerar att drabbas av våld. Rapporten bygger på en samlad överblick av de senaste årens forskning samt intervjuer med ett 30-tal aktörer som arbetar med frågan om våld mot personer med funktionsnedsättning.

– Det är en mörk bild som framträder. Risken för att utsättas för våld ökar i takt med beroendet av andra i ens omgivning. Den som behöver andras stöd i allt från att sköta sin privata hygien till myndighetskontakter blir väldigt sårbar, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.

Hela pressmeddelandet

Rapporten Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Mäns våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning måste bekämpas precis som annat våld. Det förutsätter att vi bryter tystnaden och att vi lyfter bort det tabu som finns om sexualitet och våld kopplat till kvinnor med funktionsnedsättning. Rapporten blir ett viktigt underlag för olika samhällsaktörer att få fördjupade kunskaper och därmed bli bättre rustade för att möta våldet och övergreppen, säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson.

Hela Lika Unikas kommentar till rapporten

LSS-reformen och rätten till assistans allvarligt hotad

Försäkringskassan skrev den 20 oktober ett alarmerande brev till regeringen. Skälet till Försäkringskassans oro är en ny dom (2017 ref 27) i Högsta förvaltningsdomstolen gällande rätten till personlig assistans. Domen kommer enligt Försäkringskassan att få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda”. Men trots det höga tonläget från myndigheten har regeringen inte svarat.

”Försäkringskassans brev visar med all önskvärd tydlighet att hela reformen nu är hotad”, säger Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige. ”Domen i Högsta förvaltningsdomstolen innebär att Försäkringskassan kraftigt kommer att begränsa rätten till assistans för personliga behov. Detta kommet att få stora konsekvenser för den enskilde.”

Hela pressmeddelandet

Riksförbundet DHR har med anledning av händelsen skrivit ett öppet brev till partiledarna. – Ta ert ansvar och rädda den personliga assistansen!

Öppet brev

Stockholmsnyheterna rapporterar om bristen på tillgängliga skolor

När 14-åriga Nadine Hultman Carlsson skulle göra sitt gymnasieval hittade hon via sökfunktionen på Stockholms stads hemsida bara tre skolor som uppgavs vara tillgängliga och till exempel hade hiss. Tillförordnad gymnasiedirektör Peter Lyth menar att det är fel på sökfunktionen på hemsidan.

HSO Stockholms stad tror att det finns brister både i skolan och i stadens information. Vi följer upp denna fråga.

Inslaget på SVT play (några minuter in i programmet)

Artikel på SVT:s webb

”Samhällsperspektivet måste in i forskningen om delaktighet”

Forskningen inom funktionshindersområdet utgår ofta från individens perspektiv. Däremot är det färre rapporter som tar avstamp i samhällsperspektiv som fokuserar på attityder, social inkludering och delaktighet i samhället i stort. Det visar en ny rapport där forskaren Per-Olof Hedvall på uppdrag av Myndigheten för delaktighet, MFD, kartlagt kunskapsläget inom forskningen kring funktionshinder och delaktighet.

MFD:s nyhetssida med mer information

Rapporten Delaktighetsforskning och funktionshinder i sin helhet