”Kommunerna brister i sin tillsyn av enkelt avhjälpta hinder”

Enligt plan- och bygglagen ska s k enkelt avhjälpta hinder alltid undanröjas, men mycket återstår att göra. Kommunernas byggnadsnämnder ansvarar för tillsyn över att plan- och bygglagen följs. Projektet Lagen som verktyg har granskat hur kommunerna hanterar enkelt avhjälpta hinder och finner mycket som behöver utvecklas. Studien visar att kommunerna generellt inte prioriterar enkelt avhjälpta hinder.

Info på Lagen som verktygs webb där utredningen kan laddas ner

Debattartikel: ”Ge stöd till elever med funktionsnedsättning”

Barn med olika funktionsnedsättningar får inte det stöd eller de anpassningar de behöver och har rätt till i Stockholms stads skolor. Kommunen uppfyller alltså inte sina förpliktelser enligt lag och internationella konventioner. 

Tillsammans med DHR Stockholmsavdelningen och SRF Stockholms stad publicerar vi idag 28 maj en debattartikel i Dagens Samhälle med anledning av den rapport vi beställt från konsultföretaget Ramböll. Rapporten presenteras på vårt skolseminarium i ABF-huset den 29 maj med efterföljande panelsamtal med företrädare från Stockholms stad.

Debattartikeln i sin helhet

Seminariet på ABF:s webb

 

FO:s årsrapport 2017

Funktionshindersombudsmannen i Stockholms stad har nyligen lämnat sin årsrapport. Här följer den inledande sammanfattningen:

Med denna årsrapport vill funktionshindersombudsmannen dels ge en bild av det arbete som utförs i staden i enlighet med nuvarande program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, dels vara framåtsyftande med anledning av att den nationella funktionshinderspolitiken kommer att få en ny inriktning. Under året har staden arbetat med att revidera programmet med hänsyn till funktionshinderspolitikens nya mål och inriktning.
Nationella undersökningar visar att det fortfarande finns stor ojämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Det gäller inom områden som utbildning, arbete, ekonomi, hälsa, fritid och politisk delaktighet. Kvinnor med funktionsnedsättning har genomgående sämre levnadsvillkor än män med funktionsnedsättning.

I årsrapporten beskrivs stadens arbete utifrån målen i stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Särskilt fokus har lagts på tillgänglighet och stödinsatser till personer med funktionsnedsättning, som utgör grundläggande förutsättningar för att kunna vara delaktig i samhället på jämlika villkor.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är väl förankrad i stadens styrning, enligt den Kommunuppföljning som årligen genomförs av Myndigheten för delaktighet (MFD). Det framkommer dock att kunskapen om konventionens praktiska tillämpning behöver öka generellt.

Rapporten diskuterar förutsättningarna för uppföljning av stadens arbete inom funktionshindersområdet på mer övergripande nivå. En stor del av det arbete som stadens nämnder och bolagsstyrelser utför kan av olika skäl inte följas upp.
Möjligheterna att samla statistikuppgifter är begränsade då funktionsnedsättning av integritetsskäl inte registreras, med undantag för när personer med funktionsnedsättning ansöker om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

För att få en samlad bild av stadens fortsatta arbete med funktionshindersperspektivet finns ett behov av att komplettera nuvarande uppföljningar avseende tillgänglighet, levnadsvillkor och delaktighet.

Funktionshindersombudsmannen föreslår i rapporten att
•  staden i samråd med HSO Stockholms stad gör en översyn av den nuvarande organisationen av funktionshindersråden
•  alla verksamheter , även de som på stadens uppdrag bedriver verksamhet i annan regiform, ska presentera sin tillgänglighet med hjälp av Tillgänglighetsguiden
•  staden undersöker förutsättningarna att införa en app för anmälan av enkelt avhjälpta hinder
•  en översyn genomförs av hur S:t Julianpriset mer kan användas i stadens arbete för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning
•  tillgänglighet förs in som en kvalitetsaspekt i stadens kvalitetsutmärkelse
•  en gemensam upphandling av insiktsutbildningar genomförs för hela staden
•  anhörigas situation och deras behov av stöd i ett förebyggande och hälsofrämjande syfte uppmärksammas
•  samordningen av information och insatser till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar förstärks
•  pröva nya former för LSS-boende för äldre personer
•  staden inventerar verktyg och arbetssätt som nämnder och bolagsstyrelser kan använda sig av som stöd i arbetet med ett funktionshindersperspektiv
•  i stadens egna enkätundersökningar utforma frågor (frivilliga att besvara) om egen självskattad funktionsnedsättning.

Rapporten i sin helhet

 

10 budord för funktionshinderspolitiken

”Funktionshinderpolitiken är ett av de mer avancerade och samtidigt ett ack så underskattat politikområde. Den omfattar i princip hela samhället, och ställer frågan på sin spets: vilket samhälle vill vi ha? Underskattat eftersom funktionshinderpolitiken av valgeneraler sällan ses som något man kan vinna val på. Det återspeglar prioriteringen i till exempel valbudskap.”

Så inleder Lars Lindberg, funktionshinderspolitisk skribent och författare samt projektledare för Funktionsrätt Sveriges Från snack till verkstad, sin senaste krönika där han ger ansvariga politiker konkret hjälp i form av tio principer eller budord.

Hela krönikan i tidningen Funktionshinderspolitik

Ny rapport – hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet

Nu är den klar, Begripsams* undersökning om hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet och om de upplever svårigheter. 

När Statistiska Centralbyrån undersökt detta kommer de fram till att 80 procent av alla med funktionsnedsättning inte tycker att internet är svårt. Begripsams undersökning ger en något annorlunda bild; de har fått in svar från knappt 800 personer med olika diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter. I rapporten har man brutit ner resultatet på ett 30-tal olika grupper och på ett antal bakgrundsfaktorer, som ålder, utbildning, sysselsättning och liknande.

Undersökningen är finansierad av Post- och telestyrelsen och Konsumentverket och genomförd i samarbete med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Undersökningen kommer att fortsätta under 2018.

Begripsams webb där rapporten kan hämtas

*Begripsam arbetar framför allt med tillgänglighet för personer med kognitiva svårigheter och genomför användartester, håller seminarier och föreläsningar samt leder workshops.

 

Glädjande regeringsbeslut om LSS

Barn-, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren har just hållit en pressträff och meddelat att regeringen tar bort det krav som funnits om att föreslå besparingar i LSS-utredningen.

”Det är en viktig seger för oss att regeringen äntligen backat och tagit bort besparingskravet i direktiven för den pågående LSS utredningen”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sveriges pressmeddelande

Regeringens pressmeddelande

Tilläggsdirektivet