Barnkonventionen blir svensk lag

Igår den 13 juni röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet, skriver regeringskansliet.

Barnkonventionens väg mot svensk lag, regeringskansliets webb

Pressmeddelande från BO, barnombudsmannen

Pressmeddelande från Bris, Barnens rätt i samhället

Guiden till dina rättigheter

Nu har Från snack till verkstad, ett projekt inom Funktionsrätt Sverige, lanserat Funktionsrättsguiden.

”Guiden fokuserar på Funktionsrättskonventionen, Snack__A12men vi berättar också vad du ska tänka på när du ansöker om stöd och överklagar beslut.”

Länk till guiden

 

Skärpning av diskrimineringslagen

Regeringen beslutade den 24 augusti om en proposition till riksdagen som innebär att företag med färre än tio arbetstagare som tillhandahåller varor eller tjänster till allmänheten kommer att omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

– Varje steg för ökad tillgänglighet är ett steg i rätt riktning. Med denna lagändring får personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter till ett självständigt liv, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

För att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning infördes bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen den 1 januari 2015. Förbudet gällde endast företag som sysselsatte fler än tio arbetstagare. I och med den nya lagändringen kommer även företag med färre arbetstagare än tio att omfattas av förbudet.

Företag med färre än tio arbetstagare utgör den stora delen av företag inom området varor och tjänster och är sådana som många möter i sin vardag. Genom förslaget får den enskilda individen större tillgång till effektiva rättsmedel och möjlighet till upprättelse.

Mindre företags förmåga att vidta tillgänglighetsåtgärder beaktas genom att det i varje enskilt fall ska göras en skälighetsbedömning.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Kommentar från funktionshindersrörelsen: ”Funktionsrätt Sverige har arbetat hårt för detta och är därför mycket glada över regeringens besked om en skärpning av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. Läs mer i pressmeddelandet.

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Regeringens proposition 2016/17:188 (öppnas i nytt fönster) har idag offentliggjorts.

Teckenspråkstolkad sammanfattning av propositionen

”Propositionen framhåller att funktionshinderspolitiken tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Människors olika behov och förutsättningar ska inte avgöra möjligheten till delaktighet. Propositionen lägger grund för det fortsatta arbetet.

I propositionen föreslår regeringen ett nytt nationellt mål och en inriktning som ska stärka förutsättningarna för arbetet framåt. Regeringen föreslår även ett stort antal konkreta åtgärder inom prioriterade område som arbetsmarknad, utbildning, diskriminering, kommunikation, transporter och IT-området.

Under tre år satsar regeringen dessutom 14 miljoner kronor om året på ett stärkt stöd till kommuner och landsting i deras arbete med funktionshinderspolitiken.”

 

Lars Lööw mottagare av Lika Unikas utmärkelse 2016

För andra året delar Lika Unika ut en utmärkelse till den som med en extraordinär insats har påverkat utvecklingen för FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, i och för Sverige. 2016 års utmärkelse tilldelas Lars Lööw med följande motivering.

”Lars Lööw har gjort en fantastisk och extraordinär insats för FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Som dåvarande Handikappombudsman var han med vid förhandlingarna i FN i New York.

Lars Lööw har alltsedan dess drivit på arbetet för implementering av FN-konventionen. Han är den som tidigt, envist och tydligt påmint funktionshinderrörelsen och Sverige om att vi måste ta till oss, lära oss samt använda konventionen som verktyg. Det har han gjort såväl som Handikappombudsman som i alla sina efterföljande roller där han framhållit rättighetsperspektivet. Lars Lööw har varit och är ovärderlig för implementeringen av FN-konventionen i Sverige.”

15241747_1384948741516673_1582531593495805103_n

Läs mer på Lika Unikas webb

”Daglig diskriminering – verklighet för många”

Handikappförbunden har idag överlämnat en skrivelse om bristerna i diskrimineringslagen och Diskrimineringsombudsmannens (DO) roll till kultur- och demokratiministerns statssekreterare Per Olsson Fridh.

”Vi menar att det finns flera problem i lagstiftningen, förutom undantaget för små verksamheter”, säger Ines Uusmann, vice ordförande i Handikappförbunden. ”Vidare ser vi en bristande kompetens på DO som leder till missförstånd och att anmälningar inte tas vidare.”

Läs mer i Handikappförbundens pressmeddelande

Länk till skrivelsen