FO:s årsrapport 2017

Funktionshindersombudsmannen i Stockholms stad har nyligen lämnat sin årsrapport. Här följer den inledande sammanfattningen:

Med denna årsrapport vill funktionshindersombudsmannen dels ge en bild av det arbete som utförs i staden i enlighet med nuvarande program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, dels vara framåtsyftande med anledning av att den nationella funktionshinderspolitiken kommer att få en ny inriktning. Under året har staden arbetat med att revidera programmet med hänsyn till funktionshinderspolitikens nya mål och inriktning.
Nationella undersökningar visar att det fortfarande finns stor ojämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Det gäller inom områden som utbildning, arbete, ekonomi, hälsa, fritid och politisk delaktighet. Kvinnor med funktionsnedsättning har genomgående sämre levnadsvillkor än män med funktionsnedsättning.

I årsrapporten beskrivs stadens arbete utifrån målen i stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Särskilt fokus har lagts på tillgänglighet och stödinsatser till personer med funktionsnedsättning, som utgör grundläggande förutsättningar för att kunna vara delaktig i samhället på jämlika villkor.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är väl förankrad i stadens styrning, enligt den Kommunuppföljning som årligen genomförs av Myndigheten för delaktighet (MFD). Det framkommer dock att kunskapen om konventionens praktiska tillämpning behöver öka generellt.

Rapporten diskuterar förutsättningarna för uppföljning av stadens arbete inom funktionshindersområdet på mer övergripande nivå. En stor del av det arbete som stadens nämnder och bolagsstyrelser utför kan av olika skäl inte följas upp.
Möjligheterna att samla statistikuppgifter är begränsade då funktionsnedsättning av integritetsskäl inte registreras, med undantag för när personer med funktionsnedsättning ansöker om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

För att få en samlad bild av stadens fortsatta arbete med funktionshindersperspektivet finns ett behov av att komplettera nuvarande uppföljningar avseende tillgänglighet, levnadsvillkor och delaktighet.

Funktionshindersombudsmannen föreslår i rapporten att
•  staden i samråd med HSO Stockholms stad gör en översyn av den nuvarande organisationen av funktionshindersråden
•  alla verksamheter , även de som på stadens uppdrag bedriver verksamhet i annan regiform, ska presentera sin tillgänglighet med hjälp av Tillgänglighetsguiden
•  staden undersöker förutsättningarna att införa en app för anmälan av enkelt avhjälpta hinder
•  en översyn genomförs av hur S:t Julianpriset mer kan användas i stadens arbete för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning
•  tillgänglighet förs in som en kvalitetsaspekt i stadens kvalitetsutmärkelse
•  en gemensam upphandling av insiktsutbildningar genomförs för hela staden
•  anhörigas situation och deras behov av stöd i ett förebyggande och hälsofrämjande syfte uppmärksammas
•  samordningen av information och insatser till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar förstärks
•  pröva nya former för LSS-boende för äldre personer
•  staden inventerar verktyg och arbetssätt som nämnder och bolagsstyrelser kan använda sig av som stöd i arbetet med ett funktionshindersperspektiv
•  i stadens egna enkätundersökningar utforma frågor (frivilliga att besvara) om egen självskattad funktionsnedsättning.

Rapporten i sin helhet

 

Stärkt stöd till medföljare på semesterresa

Rätten till medföljare har funnits sedan 2000, men utvecklingen i rättspraxis under de senaste åren har lett till att stödet har inskränkts. Nu skärper Stockholms stad riktlinjerna och gör mer än vad som är praxis.

Staden ändrar även reglerna för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning. Syftet med bidraget är att ge ekonomisk kompensation till personer med bostadskostnader som till följd av en funktionsnedsättning är högre än vad de annars skulle behöva vara.

I båda ärendena har kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor lämnat remissyttranden som beaktats. Läs hela artikeln på DN:s webb

Stipendium till DHRs resp HSOs ordförande

I veckan tilldelades Nils Duwähl, ordförande DHR Stockholmsavdelningen, och Lena Huss, ordförande HSO Stockholms stad, ett stipendium på 50 000 kronor från Göran Lagerwalls stiftelse för sitt långvariga engagemang och arbete för personer med funktionsnedsättningar. Priset delades ut av socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).

Läs mer i Miljöpartiet de gröna i Stockholms stads pressmedddelande

Frågor inför utvärdering

Stockholms stads program för delaktighet ska utvärderas. Vi har skrivit till funktionshinderombudsmannen om vilka frågor vi anser utvärderingen bör fokusera på.
Läs våra frågor här: PDF, 33 kB