MFD granskar tillgängligheten i Stockholms vallokaler

39738492_2369170646643099_1135060088537481216_o

Fram till valdagen den 9 september kommer Myndigheten för delaktighet (MFD) att undersöka tillgängligheten i drygt 180 röstnings- och vallokaler spridda över landet. Myndigheten har nu valt ut 20 kommuner där stickprov ska göras med start i denna vecka. Bland de utvalda kommunerna finns Stockholm.

MFD:s pressmeddelande med länk till mer info med checklista

Intervju med en av de som ska inventera

Artikel i ETC

 

Debattartikel: ”Ge stöd till elever med funktionsnedsättning”

Barn med olika funktionsnedsättningar får inte det stöd eller de anpassningar de behöver och har rätt till i Stockholms stads skolor. Kommunen uppfyller alltså inte sina förpliktelser enligt lag och internationella konventioner. 

Tillsammans med DHR Stockholmsavdelningen och SRF Stockholms stad publicerar vi idag 28 maj en debattartikel i Dagens Samhälle med anledning av den rapport vi beställt från konsultföretaget Ramböll. Rapporten presenteras på vårt skolseminarium i ABF-huset den 29 maj med efterföljande panelsamtal med företrädare från Stockholms stad.

Debattartikeln i sin helhet

Seminariet på ABF:s webb

 

FO:s årsrapport 2017

Funktionshindersombudsmannen i Stockholms stad har nyligen lämnat sin årsrapport. Här följer den inledande sammanfattningen:

Med denna årsrapport vill funktionshindersombudsmannen dels ge en bild av det arbete som utförs i staden i enlighet med nuvarande program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, dels vara framåtsyftande med anledning av att den nationella funktionshinderspolitiken kommer att få en ny inriktning. Under året har staden arbetat med att revidera programmet med hänsyn till funktionshinderspolitikens nya mål och inriktning.
Nationella undersökningar visar att det fortfarande finns stor ojämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Det gäller inom områden som utbildning, arbete, ekonomi, hälsa, fritid och politisk delaktighet. Kvinnor med funktionsnedsättning har genomgående sämre levnadsvillkor än män med funktionsnedsättning.

I årsrapporten beskrivs stadens arbete utifrån målen i stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Särskilt fokus har lagts på tillgänglighet och stödinsatser till personer med funktionsnedsättning, som utgör grundläggande förutsättningar för att kunna vara delaktig i samhället på jämlika villkor.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är väl förankrad i stadens styrning, enligt den Kommunuppföljning som årligen genomförs av Myndigheten för delaktighet (MFD). Det framkommer dock att kunskapen om konventionens praktiska tillämpning behöver öka generellt.

Rapporten diskuterar förutsättningarna för uppföljning av stadens arbete inom funktionshindersområdet på mer övergripande nivå. En stor del av det arbete som stadens nämnder och bolagsstyrelser utför kan av olika skäl inte följas upp.
Möjligheterna att samla statistikuppgifter är begränsade då funktionsnedsättning av integritetsskäl inte registreras, med undantag för när personer med funktionsnedsättning ansöker om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

För att få en samlad bild av stadens fortsatta arbete med funktionshindersperspektivet finns ett behov av att komplettera nuvarande uppföljningar avseende tillgänglighet, levnadsvillkor och delaktighet.

Funktionshindersombudsmannen föreslår i rapporten att
•  staden i samråd med HSO Stockholms stad gör en översyn av den nuvarande organisationen av funktionshindersråden
•  alla verksamheter , även de som på stadens uppdrag bedriver verksamhet i annan regiform, ska presentera sin tillgänglighet med hjälp av Tillgänglighetsguiden
•  staden undersöker förutsättningarna att införa en app för anmälan av enkelt avhjälpta hinder
•  en översyn genomförs av hur S:t Julianpriset mer kan användas i stadens arbete för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning
•  tillgänglighet förs in som en kvalitetsaspekt i stadens kvalitetsutmärkelse
•  en gemensam upphandling av insiktsutbildningar genomförs för hela staden
•  anhörigas situation och deras behov av stöd i ett förebyggande och hälsofrämjande syfte uppmärksammas
•  samordningen av information och insatser till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar förstärks
•  pröva nya former för LSS-boende för äldre personer
•  staden inventerar verktyg och arbetssätt som nämnder och bolagsstyrelser kan använda sig av som stöd i arbetet med ett funktionshindersperspektiv
•  i stadens egna enkätundersökningar utforma frågor (frivilliga att besvara) om egen självskattad funktionsnedsättning.

Rapporten i sin helhet

 

Stockholmsnyheterna rapporterar om bristen på tillgängliga skolor

När 14-åriga Nadine Hultman Carlsson skulle göra sitt gymnasieval hittade hon via sökfunktionen på Stockholms stads hemsida bara tre skolor som uppgavs vara tillgängliga och till exempel hade hiss. Tillförordnad gymnasiedirektör Peter Lyth menar att det är fel på sökfunktionen på hemsidan.

HSO Stockholms stad tror att det finns brister både i skolan och i stadens information. Vi följer upp denna fråga.

Inslaget på SVT play (några minuter in i programmet)

Artikel på SVT:s webb

Bakläxa till Stockholms Hållbarhetskommission

Idag publicerade ETC Stockholm vår debattartikel om de senaste rapporterna från Stockholms stads hållbarhetskommission.

– Stockholms stad ska öka välbefinnandet för sina medborgare och minska skillnader i livsvillkor och hälsa. För att lyckas med detta har staden bildat en hållbarhetskommission. Personer med olika funktionsnedsättningar har ofta sämre hälsa och levnadsvillkor och kortare livslängd och man skattar sin livskvalitet lägre än personer utan funktionsnedsättning. Om inte staden gör ett omtag kommer hållbarhetskommissionens uppdrag att misslyckas.

Hela debattartikeln