MFD granskar tillgängligheten i Stockholms vallokaler

39738492_2369170646643099_1135060088537481216_o

Fram till valdagen den 9 september kommer Myndigheten för delaktighet (MFD) att undersöka tillgängligheten i drygt 180 röstnings- och vallokaler spridda över landet. Myndigheten har nu valt ut 20 kommuner där stickprov ska göras med start i denna vecka. Bland de utvalda kommunerna finns Stockholm.

MFD:s pressmeddelande med länk till mer info med checklista

Intervju med en av de som ska inventera

Artikel i ETC

 

”Kommunerna brister i sin tillsyn av enkelt avhjälpta hinder”

Enligt plan- och bygglagen ska s k enkelt avhjälpta hinder alltid undanröjas, men mycket återstår att göra. Kommunernas byggnadsnämnder ansvarar för tillsyn över att plan- och bygglagen följs. Projektet Lagen som verktyg har granskat hur kommunerna hanterar enkelt avhjälpta hinder och finner mycket som behöver utvecklas. Studien visar att kommunerna generellt inte prioriterar enkelt avhjälpta hinder.

Info på Lagen som verktygs webb där utredningen kan laddas ner

Debattartikel: ”Ge stöd till elever med funktionsnedsättning”

Barn med olika funktionsnedsättningar får inte det stöd eller de anpassningar de behöver och har rätt till i Stockholms stads skolor. Kommunen uppfyller alltså inte sina förpliktelser enligt lag och internationella konventioner. 

Tillsammans med DHR Stockholmsavdelningen och SRF Stockholms stad publicerar vi idag 28 maj en debattartikel i Dagens Samhälle med anledning av den rapport vi beställt från konsultföretaget Ramböll. Rapporten presenteras på vårt skolseminarium i ABF-huset den 29 maj med efterföljande panelsamtal med företrädare från Stockholms stad.

Debattartikeln i sin helhet

Seminariet på ABF:s webb

 

FO:s årsrapport 2017

Funktionshindersombudsmannen i Stockholms stad har nyligen lämnat sin årsrapport. Här följer den inledande sammanfattningen:

Med denna årsrapport vill funktionshindersombudsmannen dels ge en bild av det arbete som utförs i staden i enlighet med nuvarande program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, dels vara framåtsyftande med anledning av att den nationella funktionshinderspolitiken kommer att få en ny inriktning. Under året har staden arbetat med att revidera programmet med hänsyn till funktionshinderspolitikens nya mål och inriktning.
Nationella undersökningar visar att det fortfarande finns stor ojämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Det gäller inom områden som utbildning, arbete, ekonomi, hälsa, fritid och politisk delaktighet. Kvinnor med funktionsnedsättning har genomgående sämre levnadsvillkor än män med funktionsnedsättning.

I årsrapporten beskrivs stadens arbete utifrån målen i stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Särskilt fokus har lagts på tillgänglighet och stödinsatser till personer med funktionsnedsättning, som utgör grundläggande förutsättningar för att kunna vara delaktig i samhället på jämlika villkor.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är väl förankrad i stadens styrning, enligt den Kommunuppföljning som årligen genomförs av Myndigheten för delaktighet (MFD). Det framkommer dock att kunskapen om konventionens praktiska tillämpning behöver öka generellt.

Rapporten diskuterar förutsättningarna för uppföljning av stadens arbete inom funktionshindersområdet på mer övergripande nivå. En stor del av det arbete som stadens nämnder och bolagsstyrelser utför kan av olika skäl inte följas upp.
Möjligheterna att samla statistikuppgifter är begränsade då funktionsnedsättning av integritetsskäl inte registreras, med undantag för när personer med funktionsnedsättning ansöker om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

För att få en samlad bild av stadens fortsatta arbete med funktionshindersperspektivet finns ett behov av att komplettera nuvarande uppföljningar avseende tillgänglighet, levnadsvillkor och delaktighet.

Funktionshindersombudsmannen föreslår i rapporten att
•  staden i samråd med HSO Stockholms stad gör en översyn av den nuvarande organisationen av funktionshindersråden
•  alla verksamheter , även de som på stadens uppdrag bedriver verksamhet i annan regiform, ska presentera sin tillgänglighet med hjälp av Tillgänglighetsguiden
•  staden undersöker förutsättningarna att införa en app för anmälan av enkelt avhjälpta hinder
•  en översyn genomförs av hur S:t Julianpriset mer kan användas i stadens arbete för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning
•  tillgänglighet förs in som en kvalitetsaspekt i stadens kvalitetsutmärkelse
•  en gemensam upphandling av insiktsutbildningar genomförs för hela staden
•  anhörigas situation och deras behov av stöd i ett förebyggande och hälsofrämjande syfte uppmärksammas
•  samordningen av information och insatser till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar förstärks
•  pröva nya former för LSS-boende för äldre personer
•  staden inventerar verktyg och arbetssätt som nämnder och bolagsstyrelser kan använda sig av som stöd i arbetet med ett funktionshindersperspektiv
•  i stadens egna enkätundersökningar utforma frågor (frivilliga att besvara) om egen självskattad funktionsnedsättning.

Rapporten i sin helhet

 

Tyck till med mobilen

I Tyck till-appen kan man lämna sina synpunkter och idéer kring trafik- och utemiljön i Stockholm. Nytt är att man får återkoppling även på felanmälningar som görs i appen och kan följa sitt ärende på kartan. Dessutom har läsbarheten i appens gränssnitt förbättrats.

Information på stadens webbTyck_till [3]

 

Man kan också lämna synpunkter genom att ringa 08-651 00 00 eller använda formuläret på webbsidan.

Tipsa inför S:t Julian 2018

Stockholms stad har påbörjat arbetet med 2018 års S:t Julianpris, stadens pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället.

Priset delas ut i fyra olika kategorier:
– Fysisk tillgänglighet
– Tillgänglig information och kommunikation
– Arbetsgivaregenskaper
– Delaktighet

Vet du en verksamhet som borde vinna S:t Julianpriset eller har du själv en verksamhet som du tycker är en värdig vinnare? Då kan du tipsa om den. Du får gärna skicka in flera tips.

Läs mer om de olika kategorierna och skicka in ditt tips senast den 16 september.

Tipsen kan också skickas med vanlig post till
S:t Julianpriset
MR-kansliet, Stadsledningskontoret
105 35 Stockholm