Funktionshindersråden

I Stockholms stad finns det för innevarande mandatperiod (2015-2018) 27 råd för funktionshindersfrågor (fh-råd, tidigare benämnda handikappråd) som är anknutna till kommunstyrelsen, en stadsdelsnämnd, en facknämnd eller en bolagsstyrelse.

Rådens uppgift är att bevaka funktionshindersaspekter i olika frågor. Råden ska ge personer med funktionsnedsättning i Stockholm inflytande och insyn i allmänna frågor som berör deras levnadsförhållanden och ta initiativ till förbättringar.

Kommunstyrelsens fh-råd består av både politiker och representanter från funktionshinderrsörelsen. Övriga råd består av enbart representanter från funktionshindersrörelsen.

HSO Stockholms stad har stadens uppdrag att samordna funktionshindersföreningarnas nomineringar till fh-råden. Ledamöterna väljs på fyra år. Endast den som bor i staden kan utses till ledamot i råden. Till stadsdelsnämndernas råd bör i första hand ledamöter som bor i stadsdelen utses.

Se mer i menyn ovan.

Övrig information om råden:

Mer information hittar du även på stadens hemsida

Så här arbetar råden för funktionshindersfrågor i Stockholms stad

Stockholms stads program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016

Rådens historia

De kommunala handikapprådens historia, från 70-talet till 2011