Socialnämndens fh-råd

Från 2016 kommer vi lägga upp protokollen även från sammanträdena i socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma funktionshindersråd. Detta för att sprida de yttranden som rådet avgett i centrala frågor, som kan vara av nytta för andra råd.