Kalender

2018

5 april: årsmöte
Kallelse samt valberedningens upprop är utsända (12 januari). Handlingar till mötet sänds ut under mars.

8 februari: informationsmöte om sommarjobb i Stockholms läns landsting och Stockholms stad
Inbjudan till mötet som ordnas av HSO i Stockholms län är utsänd till våra medlemsföreningar (26 januari).

4 februari: kurs i det nya K-regelverket
För föreningarnas kassörer/ekonomiansvariga samt föreningsrevisorer. Inbjudan är utsänd (22 januari).

2017

7 december: möte i samarbete med DHR och SRF för ordförandena i fh-råden

27 november: uppstartsmöte 2 kring skolfrågor
Minnesanteckningar från de två uppstartsmöten som ägt rum i okt/nov

16 november: utbildningsseminarium för alla fh-rådsledamöter tillsammans med staden
Funktionshinderombudsmannen Pia Ehnhage redogjorde för arbetet med revideringen av stadens program för delaktighet samt övrigt aktuellt från stadens funktionshinderpolitiska arbete bl.a. budgeten för 2018. Efter paus presenterade Lina Pastorek vad Myndigheten för delaktighet (MFD) gör och hur den nya funktionshinderpolitiken kan bedrivas ur kommunalt perspektiv

Pia Ehnhages presentation
Lina Pastoreks presentation

19 oktober: uppstartsmöte kring skolfrågor
Minnesanteckningar (pdf, 236 kB)

19 oktober: ordförandemöte
Minnesanteckningar (pdf, 163 kB)

7 juni: utbildningsseminarium
Utbildning i praktiskt tillgänglighetsarbete för funktionshindersrådens HSO-ledamöter och övriga intresserade i medlemsföreningarna.

10 april: årsmöte
Ombud från 19 medlemsföreningar deltog.
Protokoll (pdf, 890 kB)

21 mars och 4 april: medlemsmöten
Två samverkansmöten för medlemsföreningarna och deras ledamöter i fh-råden.
Dokumentation från mötet 21 mars
Dokumentation från mötet 4 april

27 februari: ordförandemöte
Uppföljning av och fortsättning på mötet i november.
Minnesanteckningar

2016

7 november: ordförandemöte
Sju medlemsföreningar var representerade på mötet. På agendan stod det utökade bidraget till intressepolitiskt arbete, remissförfarandet, revidering av stadens delaktighetsprogram, Handikappförbundens förslag till namnändring samt behovet av en översyn av fh-rådens organisering.

27 september: temakväll om kognitiv tillgänglighet samt aktuell information från staden
Utbildningsseminarium för samtliga ledamöter i stadens funktionshindersråd.

Begripsams presentation, Kognitiv tillgänglighet och universell utformning (pdf, 2 MB)

FOs presentation (pdf, 350 kB)

12 maj: panelsamtal med stadens politiker m fl 
Kvällen inleddes med att Sofia Petersson, utredare från Ramböll, presenterade resultatet från utvärderingen av stadens program för delaktighet. Därefter kommenterade politikerna resultatet och berättade vilka problem och utmaningar de såg i dagsläget. Att programmet inte är kopplat till budgeten, inte har några nollbasmätningar eller mätbara mål samt brister i genus, barn-, ålders- och HBTQ-perspektiv var några synpunkter som togs upp. Efter paus diskuterades områdena bostad, arbete, kontaktperson/ledsagare och tillgänglighet. Under kvällen gavs det möjlighet att lägga frågor till politikerna i en ”frågelåda” som kommer att besvaras per e-post. Kvällen avslutades med att panelen fick formulera ett vallöfte inför nästa val 2018. 45 personer närvarade.

Erik Malm (MP)

Erik Malm (MP)

Sofia Peterssons presentation (pdf, 625 kB)

Minnesanteckningar från kvällen (pdf, 182 kB)

Frågor till politikerna (pdf, 83 kB)

 

 

 

 

18 april: årsmöte

Årsmötet samlade ombud från 19 föreningar. En ny förening, OCD-föreningen i Stockholm, valdes in och HSO Stockholms stad består nu av 31 föreningar i samverkan.

Protokoll (pdf, 3 MB)
Reviderade stadgar (pdf, 126 kB)

7 mars: utbildningsseminarium för ledamöterna i stadens funktionshindersråd
Den 7 mars arrangerade vi tillsammans med staden en temakväll om aktuella funktionshinderpolitiska frågor. Läs mer under Funktionshindersråden/Utbildningar.

18 februari: medlemsmöte
Ordförande Lena Huss välkomnade de närvarande och presenterade HSOs intressepolitiska utskott som därefter berättade om viktiga remisser som kommit från Stockholms stad. FO Riitta-Leena Karlsson informerade om den pågående utvärderingen och kommande revideringen av stadens delaktighetsprogram. Representanter från 12 medlemsföreningar var närvarande, totalt 30 personer.

2015

5 november: temakväll för ledamöterna i stadens funktionshindersråd
Erik Malms, (MP) och ordförande i kommunstyrelsens fh-råd, presentation från kvällen kan laddas ner här (PDF, 432 kB)

20 oktober: dialogseminarium för funktionshindersrådens ordförande och vice ordförande

16 oktober: medlemsmöte

30 september: informationsträff för funktionshindersrådens sekreterare
HSO:s presentation (PDF, 88 kB)
Riitta-Leena Karlssons presentation (PDF, 654 kB)

27 april: årsmöte
Ladda ner protokollet här (PDF, 32 kB)

27 mars och 7 april: utbildning för ledamöterna i stadens funktionshindersråd
Ladda ner presentationerna från utbildningen här

10 mars: föreläsning om politisk påverkan
Ladda ner presentationen från föreläsningen här (PDF, 1 MB)

22 januari: seminarium – brottsutsatt plus funktionsnedsättning

Dokumentation