Program för delaktighet

År 2011 tog Stockholms stad fram ett helt nytt program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. I programmet finns sju mål. Stadens nämnder och bolagsstyrelser tar tillsammans med respektive råd för funktionshindersfrågor fram aktiviteter för att uppnå målen i programmet.

Mer information om programmet finns här

Delaktighetsprogrammet gäller t o m år 2016 – och till dess ett nytt program antagits. Detta beräknas ske under innevarande år (2018).

På uppdrag av stadsledningskontorets kansli för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling utvärderades programmet under våren 2016.
Rambölls utvärderingsrapport finns att läsa här (pdf, 285 kB)

Stadsledningskontoret påbörjade under 2016 arbetet med revideringen av programmet inför nästa period. Projektledare var funktionshindersombudsmannen. Förutom interna arbets- och styrgrupper deltog en referensgrupp med representanter från organisationerna DHR, HSO och SRF.

Förslaget till reviderat program sändes ut på remiss i november 2017.

Här är remissvar vi tagit del av:

kommunstyrelsens fh-råd

Under rubriken Intressepolitik finns material från revideringsarbetet.