Program för delaktighet

År 2011 tog Stockholms stad fram ett helt nytt program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. I programmet finns sju mål. Stadens nämnder och bolagsstyrelser tar tillsammans med respektive råd för funktionshindersfrågor fram aktiviteter för att uppnå målen i programmet.

Mer information om programmet finns här

Delaktighetsprogrammet gäller t o m år 2016 (eller till dess ett nytt program antagits).

På uppdrag av stadsledningskontorets kansli för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling utvärderades programmet under våren 2016.
Rambölls utvärderingsrapport finns att läsa här (pdf, 285 kB)

Stadsledningskontoret har under senhösten 2016 påbörjat arbetet med revideringen av programmet inför nästa period. Projektledare är funktionshindersombudsmannen. Förutom interna arbets- och styrgrupper deltar en referensgrupp med representanter från organisationerna DHR, HSO och SRF.

Under rubriken Funktionshinderspolitik lägger vi löpande upp material från revideringsarbetet.