Revidering av delaktighetsprogrammet

Stadens nuvarande program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning gäller 2011-2016, eller till dess att ett nytt program antagits. Programmet utvärderades under våren 2016. Rambölls utvärderingsrapport finns att läsa här (pdf, 285 kB)

Arbetet med att revidera programmet för nästa period avslutades under 2017. Projektledare var funktionshinderombudsmannen (FO). Förutom interna arbets- och styrgrupper deltog en referensgrupp med representanter från organisationerna DHR, HSO och SRF.

Vår skrivelse till FO inför revideringen (284 kB)

FO Pia Ehnhage informerade om revideringsarbetet på vårt ordförandemöte i februari 2017.

Dokumentation från medlemsmöte/workshop 21 mars (41 kB)

Förslaget till reviderat program har nu varit ute på remiss. Socialroteln har sammanställt materialet och man räknar med att lägga fram sitt förslag för beslut i kommunfullmäktige i april-maj 2018.