Revidering av stadens delaktighetsprogram

Stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning har gällt 2011-2016, eller till dess att ett nytt program antagits. Programmet utvärderades under våren 2016. Rambölls utvärderingsrapport finns att läsa här (pdf, 285 kB)

Arbetet med att revidera programmet för nästa period avslutades under 2017. Projektledare var funktionshinderombudsmannen (FO). Förutom interna arbets- och styrgrupper deltog en referensgrupp med representanter från organisationerna DHR, HSO och SRF.

Vår skrivelse till FO inför revideringen (284 kB)

FO Pia Ehnhage informerade om revideringsarbetet på vårt ordförandemöte i februari 2017.

Dokumentation från medlemsmöte/workshop 21 mars (41 kB)

Förslaget till reviderat program sändes ut på remiss i slutet av hösten. Socialroteln har därefter sammanställt yttrandena och under våren presenterades ett slutförslag som antogs i kommunfullmäktige den 28 maj.

Tillgänglig version (1MB)