Revidering av delaktighetsprogrammet

Stadens nuvarande program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning gäller 2011-2016, eller till dess att ett nytt program antagits. Programmet utvärderades under våren 2016. Rambölls urvärderingsrapport finns att läsa här (pdf, 285 kB)

Arbetet med att revidera programmet för nästa period pågår nu för fullt. Projektledare är funktionshinderombudsmannen (FO). Förutom interna arbets- och styrgrupper deltar en referensgrupp med representanter från organisationerna DHR, HSO och SRF.

Vi kommer löpande lägga upp material från arbetet i referensgruppen.

Vår skrivelse till FO inför revideringen (284 kB)

FO Pia Ehnhage informerade om revideringsarbetet på vårt ordförandemöte 27 febr

Dokumentation från medlemsmöte/workshop 21 mars (41 kB)