Tillgänglighet

Tillgänglighet är ett begrepp som innehåller många funktionshinderspolitiska aspekter och täcker in behovet av tillgänglighet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Man kan säga att begreppet tillgänglighet är en beskrivning av hur inkluderande en miljö eller situation är oberoende av individers funktionalitet. God tillgänglighet är en förutsättning för full delaktighet.

Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden) har beskrivit tillgänglighet utifrån fyra olika perspektiv. Fysisk tillgänglighet – inom- och utomhusmiljön ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Kommunikativ tillgänglighet – miljön ska vid behov kompletteras med hjälpmedel, exempelvis hörselslinga. Informativ tillgänglighet – medborgarna ska kunna ta del av information, exempelvis lättlästa texter. Psykosocial tillgänglighet – negativa attityder och ett bristande bemötande kan vara ett stort hinder.

Svensk Byggtjänst ger ut Bygg ikapp, en handbok och en uppslagsbok med information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna. Boken används sedan många år som referensverk inom området och har aktualiserats flera gånger.

Om tillgänglighet på Stockholms stads hemsida

På stadens webb informerar om tillgänglighet via sidan om Bemötandeguiden.

Information om enkelt avhjälpta hinder

Stockholms stads webb

Om tillgänglighet på myndigheters hemsidor

Myndigheten för delaktighet ger förslag på hur myndigheter, landsting, kommuner, och organisationer kan lägga upp sitt tillgänglighetsarbete.

Riv hindren – riktlinjer för tillgänglighet är ett stöd och en inspiration för alla som strävar efter att göra sin verksamhet, sina lokaler och sin information tillgänglig. Målet är att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället

Mer information finns på Myndigheten för delaktighets webb

Diskrimineringsombudsmannen (DO) informerar om att det finns sex former av diskriminering och att en av dessa är bristande tillgänglighet. Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Mer information finns på DO:s webb. Där finns tips om vart man kan vända sig med olika tillgänglighetsfrågor.

Boverkets beskriver tillgänglighet så här: Tillgänglighet styrs i flera olika regelverk. Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön.

Vidare listar Boverket de regelverk som reglerar tillgänglighet:

– FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är bindande för Sverige.

– Plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF): Ett övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 8 kapitlet, paragraferna 1, 4, 7 och 9, samt i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, 3 kapitlet, paragraferna 4, 18 och 23.

– Boverkets byggregler(BBR): I Boverkets byggregler, BBR, finns tillämpningsföreskrifter till lagen och förordningen. Boverkets byggregler gäller när man bygger nytt eller ändrar en byggnad, inklusive ändrad användning. De flesta reglerna finns i avsnitt 3, men det finns också regler i avsnitt 8.

Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. Tomter avsedda för bebyggelse ska vara tillgängliga och användbara om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt. Det gäller även gator, torg, badplatser med mera. Fritidshus med högst två bostäder är undantagna. Arbetslokaler är undantagna om det är obefogat att göra lokalerna tillgängliga och användbara med hänsyn till verksamhetens art. Vidare listar även Boverket de standarder som ska följas enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd. Bland annat enkelt avhjälpta hinder.

Mer information finns på Boverkets webb

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) informerar om tillgänglighet när det gäller förskola och skola, som handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön.

Den 1 januari 2015 skärptes Diskrimineringslagen som numera klassar bristande tillgänglighet i alla skolformer som diskriminering. Bestämmelserna innefattar såväl undervisning som lokaler.

Läs mer på SPSM:s webb

Arbetsmiljöverket tar bl.a. upp att tillgänglighet i ett bredare perspektiv betyder tillgänglighet och användbarhet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, när det gäller information, produkter, tjänster och miljöer. I det ingår allt som möjliggör delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Arbetsmiljöverkets webb

Kulturrådet har ett särskilt uppdrag att driva på utvecklingen så att kulturlivet blir mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer på Kulturrådets webb

Konsumentverket ger ut Butik för alla som vänder sig till den som arbetar i eller med butiker. Här ges tips och råd om att göra butiken mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

 

Referenser:

Handikapprörelsens syn på tillgänglighet, Projekt tillgänglighetsgranskning, Handikappförbunden

HSO Stockholms stads handlingsprogram från 2006/2010