Långt kvar till ett samhälle med full delaktighet och jämlika levnadsvillkor

Införandet av funktionshinderspolitiken kan bli mer aktiv och träffsäker. Det visar Myndigheten för delaktighets (MFD) årliga uppföljning av politiken. Den önskvärda utvecklingen mot jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället är inte synlig.

Uppföljningen visar att det finns en ambition hos offentliga aktörer att införa funktionshinderperspektivet i verksamheterna, men att arbetet ofta saknar verktyg och konkreta mål. Perspektivet är avgörande för i vilken takt samhället utvecklas mot det politiska målet om full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

MFD:s nyhetssida med mer information

Rapporten i sin helhet

 

2019-03-06T16:25:56+00:002019-03-06|