Vad är tillgänglighet?

Vad är tillgänglighet?2018-10-30T14:50:09+00:00

Inledande kommentar

Tillgänglighet är ett begrepp som innehåller många funktionshinderpolitiska aspekter och täcker in behovet av tillgänglighet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Man kan säga att begreppet tillgänglighet är en beskrivning av hur inkluderande en miljö eller situation är oberoende av individers funktionalitet.

Om tillgänglighet på myndigheters hemsidor

Boverkets sida beskriver tillgänglighet så här: Tillgänglighet styrs i flera olika regelverk. Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön.

Vidare listar Boverket de regelverk som reglerar tillgänglighet:

– FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är bindande för Sverige.

– Plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF): Ett övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 8 kapitlet, paragraferna 1, 4, 7 och 9, samt i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, 3 kapitlet, paragraferna 4, 18 och 23.

– Boverkets byggregler(BBR): I Boverkets byggregler, BBR, finns tillämpningsföreskrifter till lagen och förordningen. Boverkets byggregler gäller när man bygger nytt eller ändrar en byggnad, inklusive ändrad användning. De flesta reglerna finns i avsnitt 3, men det finns också regler i avsnitt 8.

Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. Tomter avsedda för bebyggelse ska vara tillgängliga och användbara om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt. Det gäller även gator, torg, badplatser med mera. Fritidshus med högst två bostäder är undantagna. Arbetslokaler är undantagna om det är obefogat att göra lokalerna tillgängliga och användbara med hänsyn till verksamhetens art. Vidare listar även Boverket de standarder som ska följas enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd. Bland annat enkelt avhjälpta hinder.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har en annan definition av tillgänglighet. De skriver om den nya diskrimineringslagen som gäller från i år. Lagen klassar bristande tillgänglighet i alla skolformer som diskriminering. Bestämmelserna innefattar såväl undervisning som lokaler. SPSM definierar tillgänglig undervisning så här: Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. Arbetet ingår med fördel i verksamhetens kvalitetsarbete, värdegrundsarbete och i det pedagogiska samtalet.

Handikappförbunden har definierat tillgänglighet

Handikappförbunden har beskrivit tillgänglighet utifrån fyra olika perspektiv. Fysisk tillgänglighet- inom och utomhus miljön ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga. Kommunikativ tillgänglighet – miljön ska vid behov kompletteras med hjälpmedel, exempelvis hörselslinga. Informativ tillgänglighet – medborgarna ska kunna ta del av information, exempelvis lättlästa texter. Psykosocial tillgänglighet – negativa attityder och ett bristande bemötande kan vara ett stort hinder.
I deras intressepolitiska definition av tillgänglighet framgår bland annat att tillgänglighet är en förutsättning för full delaktighet.

Stockholms stads beskrivning av tillgänglighet

På Stockholms stads webbplats beskrivs tillgänglighet så här: Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla. Alla – oavsett funktionsförmåga – ska ha rätt till full delaktighet, kunna leva likvärdiga liv och ta del av stadens utbud – oberoende av funktionalitet. Byggnader, offentlig miljö och kollektivtrafik ska vara tillgängliga så att alla kan delta på lika villkor.

Referenser:

Handikapprörelsens syn på tillgänglighet, Projekt tillgänglighetsgranskning, Handikappförbunden. Länk till PDF

www.spsm.se

www.boverket.se

www.stockholm.se