Funktionshindersråden

Funktionshindersråden2018-11-15T16:59:56+00:00

I Stockholms stad finns det för innevarande mandatperiod (2015-2018) 27 råd för funktionshindersfrågor (fh-råd, tidigare benämnda handikappråd) som är anknutna till kommunstyrelsen, en stadsdelsnämnd, en facknämnd eller en bolagsstyrelse.

Rådens uppgift är att bevaka funktionshindersaspekter i olika frågor. Råden ska ge personer med funktionsnedsättning i Stockholm inflytande och insyn i allmänna frågor som berör deras levnadsförhållanden och ta initiativ till förbättringar.

Kommunstyrelsens fh-råd består av både politiker och representanter från funktionshinderrörelsen. Övriga råd består av enbart representanter från funktionshindersrörelsen.

HSO Stockholms stad har stadens uppdrag att samordna funktionshindersorganisationernas nomineringar till fh-råden. Ledamöterna väljs på fyra år. Endast den som bor i staden kan utses till ledamot i råden. Till stadsdelsnämndernas råd bör i första hand ledamöter som bor i stadsdelen utses.

Just nu (november 2018) pågår arbetet med att nominera till råden inför nästa mandatperiod (2019-2022).

Se mer i menyn till vänster.

 

Övrig information om fh-råden:

Information på stadens hemsida

Broschyren Så här arbetar råden för funktionshindersfrågor i Stockholms stad

Förteckning över funktionshindersråden (PDF, 34 kB)

Fh-rådens historia

De kommunala handikapprådens historia, från 70-talet till 2011